Аж ахуйн нэгж байгууллагууд 2021 онд ОҮИТБС-н тайлангийн Нэгдүгээр буюу "Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тайлан" маягтын "17.1. Эцсийн өмчлөгч иргэд" хавсралтаар тайлагнасан мэдээллийг олон нийтэд Нээлттэй өгөгдлийн форматаар хүргэж байна.

Мөн "17.2. Эцсийн өмчлөгч ААНБ-ын бүртгэл" хавсралтаар тайлагнасан мэдээллийг олон нийтэд Нээлттэй өгөгдлийн форматаар хүргэж байна.