ОҮИТБС-ын 2013 оны нэгтгэл тайлангаас Бенефициар эздийн мэдээллийг Data Visualization аргаар танилцуулж байна. 

Энэхүү графикт хувь эзэмшигчдийн мэдээллийг хамгийн дотор талаас нь дараах дарааллаар байрлуулав. (Хүснэгтэн файлыг татаж авах)

  1. Хувьцаа эзэмшигчийн харьяалагдаж буй улс
  2. Хувьцаа эзэмшигчийн төрөл
  3. Хувьцаа эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр
  4. Нэгтгэл тайланд хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн нэр

Та бүхэн энэхүү мэдээлэлтэй танилцахын тулд өнгөөр ялгасан дүрс дээр хулганаар очиход компаний нэр хувь эзэмшил зэрэг мэдээллүүд харагдах болно.